Adomas Matuliauskas. Vilniaus kalnų ir piliakalnių sakmės

BALTŲ KULTŪRA 

Rimantas Balsys. Lithuanian and Prussian Sacrificial Offering Sites: The Jauja, or Grain Drying Room  / Santrauka

Elvyra Usačiovaitė. Simboliai Simono Daukanto veikaluose

MOKSLAS, KULTŪRA, VISUOMENĖ 

Romualdas Juzefovičius. Mokslo komunikacijos patirtys Lietuvos visuomenėje tarpukariu: istorinio ugdymo tendencijos 

Alvydas Noreika. Erdvės sampratos Vytauto Kavolio sociologijoje

ESTETIKA IR MENO ISTORIJA 

Pille Veljataga. Nacionalinio meno kūrimo sampratos XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje: Lietuva ir Estija 

Salomėja Jastrumskytė. The Conception of Synaesthesia in the Works of Wassily Kandinsky / Santrauka 

ŠALTINIO PUBLIKACIJA 

Juozas Keliuotis. Justinas Vienožinskis ir jo epocha. Atsiminimų fragmentas 

RECENZIJOS, KNYGŲ IR KONFERENCIJŲ APŽVALGOS 

Ona Gaidamavičiūtė. Algio Uždavinio fenomenas: kelias dvasinio nušvitimo link 

Basia Nikiforova. Deconstructing Border Theory: a New Way of Thinking About Europe’s Borders / Santrauka 

Juozas Al. Krikštopaitis, Alvydas Noreika, Birutė Railienė. Mokslo istorikų ir filosofų konferencija Scientia et historia – 2017

 

IN MEMORIAM PAULIUI NORMANTUI 

Apie autorius

Atmena straipsnių autoriams