LYGINAMIEJI TYRIMAI

Aivaras Stepukonis. The Statesman and His State: Cicero on the Commonwealth / Santrauka

Elvyra Usačiovaitė. Kai kurios  antikos ir baltų religijos paralelės

Radvilė Racėnaitė. Mircea Eliade’s mito samprata

Žilvinas Vareikis. Sakraliosios pasaulio tvarkos atspindžiai Algio Uždavinio komparatyvistinėje kultūrologijoje

KULTŪRINIS TAPATUMAS IR ATMINTIS

Alvydas Noreika. Nacionalinio charakterio samprata Vytauto Kavolio ankstyvosiose lituanistinėse studijose

Rita Repšienė. Nepaprastumo kodas, medijos ir „paprasta“ kasdienybė skaitmeniniame amžiuje

Henryka Ilgievič. Parodos Vilniaus universiteto bibliotekoje ir jų kultūrinė reikšmė (1919–1939)

Pillė Veljataga. Lietuviškoji kultūrinė tapatybė atlydžio laikotarpiu: dailės nacionalinio savitumo samprata ir dailė gyvenamajai aplinkai

RYTŲ IR VAKARŲ KULTŪRŲ SANKIRTOS

Tadas Snuviškis. Keletas politinės filosofijos aspektų klasikinėje Indijos filosofijoje

Ina Kiseliova-El Marassy. Tradicijos ir sakraliosios žinijos atgaivinimas XX a. Vakaruose modernizmo ideologijos slinkčių akivaizdoje

Lina Gotautė. François Jullieno komparatyvistinės tyrinėjimo strategijos: konteksto ir intuicijos kategorijų semantinių prasmių laukas

ESTETIKA, MENO FILOSOFIJA IR MENOTYRA

Antanas Andrijauskas. M. K. Čiurlionio estetika: sąsajos su neklasikine, simbolizmo
ir Leonardo da Vinci meno filosofija

Dalia Aleksandravičiūtė. Anamorfozės fenomenas XVI–XVII a. optikos, filosofijos ir meno idėjų aplinkoje

KNYGŲ RECENZIJOS

Basia Nikiforova. People on the Move: Religious Pluralism on Pandemic Scena / Santrauka

Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė. Nuo chemijos mokslo iki meno: žvilgsnis į katalogą „Andriaus Sniadeckio portretai“

Romualdas Juzefovičius. Nauji Kauno aukštojo mokslo steigties vertinimai ir kultūrinės jų reikšmės

KONFERENCIJŲ APŽVALGOS

Basia Nikiforova. Examining and Conceptualizing Contemporary Borderlands

Onutė Gaidamavičiūtė. Minint Gintaro Beresnevičiaus 60-ąsias gimimo metines

Apie autorius

Atmena straipsnių autoriams